540 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดยโสธร 35000